دیوار باز

تصاویری از دوربین‌های IP واقعی که روی سیستم‌افزار OpenIPC اجرا می‌شوند و توسط صاحبان آن‌ها ارائه شده‌اند.

تصویر: عکس فوری
2024-07-14 01:48:02 UTC

HI3516EV300 + IMX335

OpenIPC 2.4.06.10-lite, majestic

آپتایم: 33 days. دمای SoC: 66.69°C.

2592x1944, 541095 bytes

تصویر: عکس فوری
2024-07-14 01:45:45 UTC

SSC325 + GC2053

OpenIPC 2.4.05.20-lite, majestic

آپتایم: 1 day. دمای SoC: 62.00°C.

1920x1080, 68256 bytes

تصویر: عکس فوری
2024-07-14 01:45:17 UTC

HI3516CV100 + IMX322

OpenIPC 2.3.11.01-ultimate, majestic

آپتایم: 1:18.

1920x1080, 705001 bytes

تصویر: عکس فوری
2024-07-14 01:45:05 UTC

HI3518EV200 + JXF23

OpenIPC 2.4.02.01-lite, majestic

آپتایم: 20:43. دمای SoC: 47.89°C.

1920x1080, 288999 bytes

تصویر: عکس فوری
2024-07-14 01:45:04 UTC

HI3518EV200 + JXF22

OpenIPC 2.4.03.25-ultimate, majestic

آپتایم: 9:48. دمای SoC: 68.98°C.

1920x1080, 130299 bytes

تصویر: عکس فوری
2024-07-14 01:45:04 UTC

HI3518EV200 + OV9732

OpenIPC 2.4.05.20-lite, majestic

آپتایم: 20:36. دمای SoC: 60.55°C.

1280x720, 90532 bytes

تصویر: عکس فوری
2024-07-14 01:45:03 UTC

HI3516EV200 + IMX307

OpenIPC 2.4.02.06-lite, majestic

آپتایم: 1:44. دمای SoC: 48.91°C.

1920x1080, 313853 bytes

تصویر: عکس فوری
2024-07-14 01:45:03 UTC

HI3516DV100 + AR0330

OpenIPC 2.3.09.18-ultimate, majestic

آپتایم: 3 days.

2048x1536, 175682 bytes

تصویر: عکس فوری
2024-07-14 01:45:03 UTC

HI3518EV200 + OV9732

OpenIPC 2.3.11.14-lite, majestic

آپتایم: 3 days. دمای SoC: 63.36°C.

1280x720, 60000 bytes

تصویر: عکس فوری
2024-07-14 01:45:03 UTC

HI3516EV200 + IMX307

OpenIPC 2.4.02.19-lite, majestic

آپتایم: 12 days. دمای SoC: 52.42°C.

1920x1080, 352329 bytes

تصویر: عکس فوری
2024-07-14 01:45:03 UTC

HI3518CV100 + MT9P006

OpenIPC 2.3.05.27-lite, majestic

آپتایم: 2 days.

1280x720, 56829 bytes

تصویر: عکس فوری
2024-07-14 01:45:03 UTC

HI3516CV300 + IMX291

OpenIPC 2.2.08.21-lite, mini

آپتایم: 4:39. دمای SoC: 46.80°C.

1920x1080, 185103 bytes

تصویر: عکس فوری
2024-07-14 01:45:03 UTC

SSC325DE + SC2239

OpenIPC 2.4.03.18-lite, majestic

آپتایم: 2 days. دمای SoC: 74.00°C.

1920x1080, 114350 bytes

تصویر: عکس فوری
2024-07-14 01:45:02 UTC

HI3516EV300 + IMX335

OpenIPC 2.2.08.20-lite,

آپتایم: 4 days. دمای SoC: 62.97°C.

2592x1944, 534398 bytes

تصویر: عکس فوری
2024-07-14 01:45:02 UTC

HI3516DV100 + OV4689

OpenIPC 2.4.05.17-ultimate, majestic

آپتایم: 57 days.

2592x1520, 386426 bytes

تصویر: عکس فوری
2024-07-14 01:45:02 UTC

HI3516EV200 + IMX307

OpenIPC 2.2.11.10-lite, majestic

آپتایم: 12 days. دمای SoC: 54.70°C.

1280x720, 372390 bytes

تصویر: عکس فوری
2024-07-14 01:45:02 UTC

GK7205V210 + SC223A

OpenIPC 2.4.05.08-lite, majestic

آپتایم: 2:05. دمای SoC: 66.90°C.

1920x1080, 391102 bytes

تصویر: عکس فوری
2024-07-14 01:30:05 UTC

HI3516DV100 + OV4689

OpenIPC 2.3.10.26-ultimate, majestic

آپتایم: 19:59.

2592x1520, 744919 bytes

کاری که میکنیم را دوست داری؟

لطفا از پروژه های ما حمایت کنید.