دیوار باز

تصاویری از دوربین‌های IP واقعی که روی سیستم‌افزار OpenIPC اجرا می‌شوند و توسط صاحبان آن‌ها ارائه شده‌اند.

تصویر: عکس فوری
2024-03-02 19:45:44 UTC

HI3518EV200 + OV9732

OpenIPC 2.3.11.14-lite, majestic

آپتایم: 86 days. دمای SoC: 66.17°C.

1280x720, 59782 bytes

تصویر: عکس فوری
2024-03-02 19:45:17 UTC

HI3516CV100 + IMX322

OpenIPC 2.3.11.01-ultimate, majestic

آپتایم: 3 min.

1920x1080, 704972 bytes

تصویر: عکس فوری
2024-03-02 19:45:08 UTC

HI3516CV300 + IMX291

OpenIPC 2.2.08.21-lite, mini

آپتایم: 6 days. دمای SoC: 28.99°C.

1920x1080, 170418 bytes

تصویر: عکس فوری
2024-03-02 19:45:07 UTC

HI3516EV100 + SC2235P

OpenIPC 2.3.09.30-lite, majestic

آپتایم: 28 min. دمای SoC: 24.08°C.

1920x1080, 317229 bytes

تصویر: عکس فوری
2024-03-02 19:45:04 UTC

HI3518EV200 + JXF23

OpenIPC 2.4.02.01-lite, majestic

آپتایم: 12:20. دمای SoC: 35.94°C.

1920x1080, 112886 bytes

تصویر: عکس فوری
2024-03-02 19:45:03 UTC

HI3518EV200 + JXF22

OpenIPC 2.3.06.25-lite, majestic

آپتایم: 20 days. دمای SoC: 77.42°C.

1920x1080, 84993 bytes

تصویر: عکس فوری
2024-03-02 19:45:03 UTC

SSC335DE + OS02G10

OpenIPC 2.3.12.23-lite, majestic

آپتایم: 50 days. دمای SoC: 56.00°C.

1920x1080, 44585 bytes

تصویر: عکس فوری
2024-03-02 19:45:03 UTC

HI3516DV100 + AR0330

OpenIPC 2.3.09.18-ultimate, majestic

آپتایم: 14 days.

2048x1536, 152422 bytes

تصویر: عکس فوری
2024-03-02 19:45:03 UTC

HI3516DV100 + OV4689

OpenIPC 2.2.10.29-ultimate, majestic

آپتایم: 62 days.

2592x1520, 313413 bytes

تصویر: عکس فوری
2024-03-02 19:45:03 UTC

HI3518EV200 + JXF22

OpenIPC 2.3.05.15-lite, majestic

آپتایم: 6:59. دمای SoC: 59.84°C.

1920x1080, 90374 bytes

تصویر: عکس فوری
2024-03-02 19:45:03 UTC

HI3516EV200 + IMX307

OpenIPC 2.4.02.06-lite, majestic

آپتایم: 12:20. دمای SoC: 17.07°C.

1280x800, 74122 bytes

تصویر: عکس فوری
2024-03-02 19:45:03 UTC

HI3518EV200 + OV9732

OpenIPC 2.3.11.02-lite, majestic

آپتایم: 10 days. دمای SoC: 35.23°C.

1280x720, 59008 bytes

تصویر: عکس فوری
2024-03-02 19:45:03 UTC

SSC325 + IMX307

OpenIPC 2.3.12.23-lite, majestic

آپتایم: 34 days. دمای SoC: 63.00°C.

1920x1080, 209820 bytes

تصویر: عکس فوری
2024-03-02 19:45:03 UTC

SSC325 + SC2239

OpenIPC 2.3.12.23-lite, majestic

آپتایم: 70 days. دمای SoC: 70.00°C.

1920x1080, 137758 bytes

تصویر: عکس فوری
2024-03-02 19:45:02 UTC

HI3518EV200 + OV9732

OpenIPC 2.2.08.02-lite,

آپتایم: 62 days. دمای SoC: 62.66°C.

1280x720, 28261 bytes

تصویر: عکس فوری
2024-03-02 19:45:02 UTC

HI3518CV100 + MT9P006

OpenIPC 2.3.05.27-lite, majestic

آپتایم: 56 days.

1280x720, 61852 bytes

تصویر: عکس فوری
2024-03-02 19:45:02 UTC

HI3516DV100 + OV4689

OpenIPC 2.4.02.20-ultimate, majestic

آپتایم: 10 days.

2592x1520, 542521 bytes

تصویر: عکس فوری
2024-03-02 19:45:02 UTC

HI3518EV200 + OV9732

OpenIPC 2.2.11.08-lite,

آپتایم: 74 days. دمای SoC: 48.59°C.

1280x720, 115218 bytes

کاری که میکنیم را دوست داری؟

لطفا از پروژه های ما حمایت کنید.