خدمات رفاهی

مجموعه ای از ابزارها و ابزارهای مفید.

Ingenic Cloner v2.5.43 (OpenIPC edition)

version for Windows | version for Linux | extra configs | Quick Guide in PDF

HiSilicon PQTool v5.18.6

version for Windows

SigmaStarCam IQTool v2.01.114

version for Windows | font for running under Wine

Enable the iqserver on the camera: cli -s .isp.iqServer true. Start SSCamIQTool.exe, enter the camera IP address and click the connect button.

HiSilicon HiTool v4.0.18

version for Windows

HiSilicon HiTool v5.0.61

version for Windows

NeoProgrammer v2.2.0.10

version for Windows

ToolPlatform v1.0.0

version for Windows

کاری که میکنیم را دوست داری؟

لطفا از پروژه های ما حمایت کنید.